Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Công văn Số: 3393/TCT-CS V/v Thuế GTGT.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------
Số: 3393/TCT-CS
V/v Thuế GTGT.
 
                                 Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014.

Kính gửi :
- Cục thuế tỉnh An Giang;
- Cục thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.
Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế và doanh nghiệp hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm bột trấu và trấu ép thành viên (hay còn gọi là trấu nén viên, củi trấu). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT.
Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 5%.
Ngày 29/05/2014, Bộ Tài chính có công văn số 7062/BTC-TCT hướng dẫn Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: Từ 1/1/2014, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bán các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường trước đây đã áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% ở khâu kinh doanh thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, trong đó ví dụ đối với một số sản phẩm như "sản phẩm cám, tấm, trấu được tạo ra từ quá trình xay xát thóc được coi là sản phụ mui trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác".
Như vậy, từ ngày 01/01/2014, đối với sản phẩm trấu, bột trấu, trấu ép thành viên do tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
Tổng cục Thuế trả lời để các Cục thuế biết và tổ chức thông báo đến từng doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn được biết và thực hiện thống nhất./.


Nơi nhận:
-          Như trên
-          Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
-          Vụ PC, CST-BTC;
-          Vụ PC-TCT;
-          Trang Website Tổng cục Thuế;
-         Lưu: VT, CS.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Công văn Số: 3341/TCT-CS V/v thuế suất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------
Số: 3341/TCT-CS
V/v thuế suất
 
                                 Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang
         
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 387/CT-TTHT ngày 16/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về việc thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bảo quản lạnh cá biển. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT.
Tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thuế suất 5%.
Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập.
Căn cứ quy định trên và theo nội dung trình bày tại công văn trên, trường hợp Công ty TNHH Chế biến Nông hải sản Hải Thành có dịch vụ bảo quản lạnh đối với thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường áp dụng thuế suất thuế GTGT 5 % theo khoản 4 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên. Trường hợp Công ty TNHH Chế biến Nông hải sản Hải Thành đã kê khai, nộp thuế đối với dịch vụ bảo quản lạnh thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường với thuế suất thuế GTGT 10% thì thực hiện điều chỉnh lại theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Tiền Giang biết./.

Nơi nhận:
-          Như trên
-          Vụ Pháp chế (BTC);
-          Vụ Pháp chế, KK (TCT);
-         Lưu: VT, CS(03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn