Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Công văn Số: 3578/TCT-CS V/v: hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3578/TCT-CS
V/v:  hóa đơn
Hà Nội, ngày 01 tháng  9 năm 2015

Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
-Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam
                 (Địa chỉ: Khu phố 4, P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên,
                 tỉnh Bình Dương. MST 3600359484-002).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/CV-2015 ngày 21/04/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam về lập hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn, bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.