Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Công văn Số: 4453/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT của Công ty CP SX công nghiệp GMF

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4453/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT của Công ty CP SX công nghiệp GMF.
Hà Nội, ngày 27 tháng 10  năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Trả lời Công văn số 51691/CT-PC ngày 07/8/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc vướng mắc liên quan đến hồ sơ hoàn thuế của Công ty CP SX và DV công nghiệp GMF, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: