Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Công văn Số: 2760/TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2760/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4739/CT-TTr4 ngày 25/5/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo việc thanh tra thuế tại Công ty TNHH thương mại XNK Quang Hưng DAC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: