Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Công văn Số: 3270/TCT-KK V/v xử lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3270/TCT-KK
V/v xử lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài
Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
Trả lời công văn số 1785/CT-KK&KTT ngày 06/5/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện kiến nghị của KTNN năm 2012. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại Tiết c, Điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT):
“c.1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
c.2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan.
c.3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng
c.4. Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hóa đơn đối với tiền công gia công của hàng hóa gia công".
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ:
"1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.
4. Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn đối với tiền gia công của hàng hóa gia công ”
Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 3, Khoản 1(k) Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán háng hóa, cung ứng dịch vụ:
+ Khoản 2 Điều 3: "Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ...
Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại”.
+ Khoản 1(k) Điều 4: “...Tổ chức, cá nhân được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại”.
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp của Công ty cổ phần thép Dana - Ý tháng 01, 02, 03, 04/2012 sử dụng hóa đơn GTGT thay cho hóa đơn xuất khẩu đến tháng 11/2013 mới điều chỉnh hóa đơn xuất khẩu thay thế hóa đơn GTGT, khai bổ sung tờ khai thuế nhưng doanh nghiệp đã thực hiện hạch toán kế toán doanh thu, chi phí của hàng xuất khẩu trên sổ kế toán, có hợp đồng bán hàng xuất khẩu, tờ khai hải quan, INVOICE, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo quy định thì Công ty được kê khai, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng của các lô hàng xuất khẩu.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ: PC, CST, (BTC);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ: PC
2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK
2b.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Trần Văn Phu

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Công văn Số: 3067/TCT-CS V/v: Sử dụng hóa đơn

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
     -----------------
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    ---------------------------------------
Số: 3067/TCT-CS
V/v: Sử dụng hóa đơn
                          Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014.Kính gửi:
-         Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
-         Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 486/CT-KTT ngày 09/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và công văn số 981/CT-THNVDT ngày 17/3/2014 của Cục Thuế TP Đà Nẵng vướng mắc trong việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời như sau:
Căn cứ Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu;
Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp từ tháng 03 đến tháng 12/2013, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa nắm bắt kịp thời thay đổi quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính nên vẫn xuất hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩu thì Cục Thuế kiểm tra cụ thể nếu thực tế hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp đã thực xuất khẩu, hồ sơ của doanh nghiệp đáp ứng được đầy đủ các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào đối với hàng xuất khẩu theo quy định; riêng hóa đơn doanh nghiệp vẫn xuất hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn vẫn còn lưu tại quyển. Đồng thời, tại kỳ hoàn thuế doanh nghiệp đã thực hiện hạch toán kế toán doanh thu, chi phí của hàng xuất khẩu trên sổ kế toán, có hợp đồng bán hàng xuất khẩu, tờ khai hải quan, INVOICE, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo quy định thì Cục Thuế chấp thuận cho doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng của các lô hàng xuất khẩu.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-Vụ PC (BTC);
-Vụ PC (TCT);
-Lưu: VT, CS (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

                          Đã ký

Cao Anh Tuấn

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Công văn Số: 2860/TCT-DNL V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Số: 2860/TCT-DNL
V/v
chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.  
Hà Nội, ngày 28  tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Liên danh Taisei - Vinaconex;
- Cục thuế TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số TVJV/ACC/2014/039 ngày 12/6/2014 của Liên danh Taisei- Vinaconex về việc xác định doanh thu tính thuế TNDN và GTGT khi trừ đi giá trị thầu phụ khi phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái và chênh lệch quyết toán giá trị giao thầu phụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 3, Điều 18, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:
"3. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu
a) Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
b) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh khi nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.
Trường hợp nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh."
Tại Khoản 4, Điều 20, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:
"Điều 20. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài
4. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu:
b) Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này.
c) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh khi nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.
Trường hợp nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh."
Tại Khoản 1, Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên quy định:
1. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.
Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác."
Theo trình bày của Nhà thầu nước ngoài Liên danh Taisei – Vinaconex (TVJV):
- Nhà thầu Liên danh Taisei - Vinaconex xuất hóa đơn GTGT, khai nộp thuế GTGT vào thời điểm chủ đầu tư nghiệm thu bàn giao hạng mục công trình và giá trị công trình, thuế GTGT quy đổi theo tỷ giá ngày xuất hóa đơn GTGT. Thuế TNDN được khai, nộp theo tháng khi thực nhận tiền từ phía chủ đầu tư và quy đổi theo tỷ giá ngày nhận tiền. Tỷ giá hối đoái thời điểm xuất hóa đơn GTGT và thời điểm khai nộp thuế TNDN có thể có sự thay đổi.
- Thời điểm xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư giá trị giao thầu phụ là giá trị tạm xác định. Giá trị hợp đồng giao thầu phụ có thể thay đổi khi quyết toán hợp đồng nhà thầu phụ với Liên danh Taisei.
Căn cứ quy định nêu trên và trình bày của Liên danh Taisei - Vinaconex, Tổng cục Thuế hướng dẫn:
Trường hợp tỷ giá hối đoái thời điểm khai nộp thuế TNDN có sự thay đổi so với thời điểm xuất hóa đơn GTGT dẫn đến thay đổi doanh thu có thuế TNDN đã xác định khi xuất hóa đơn GTGT thì Nhà thầu nước ngoài Liên danh Taisei – Vinaconex (TVJV) căn cứ nghĩa vụ thuế TNDN nhà thầu nước ngoài phải nộp thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh giá trị công trình, hạng mục công trình, phần công việc cho hóa đơn GTGT đã xuất, nội dung điều chỉnh nghĩa vụ thuế TNDN, không điều chỉnh thuế GTGT.
Trường hợp giá trị công việc của nhà thầu phụ được loại trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Liên danh Taisei - Vinaconex khi quyết toán hợp đồng giao thầu phụ có sự thay đổi so với giá trị công việc giao thầu phụ đã tạm tính khi xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư dẫn đến nghĩa vụ thuế GTGT, TNDN thay đổi thì: Liên danh Taisei - Vinaconex căn cứ giá trị công việc giao thầu phụ đã quyết toán, xuất hóa đơn điều chỉnh giá trị công trình, hạng mục công trình, phần công việc (tương ứng với thay đổi nghĩa vụ thuế TNDN) và thuế GTGT cho hóa đơn GTGT đã xuất cho chủ đầu tư Nhà thầu Liên danh Taisei - Vinaconex không bị xử phạt vi phạm hành chính thuế và nộp tiền chậm nộp đối với việc điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế phải nộp do thay đổi giá trị công việc giao thầu phụ khi quyết toán hợp đồng nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội, Liên danh Taisei-Vinaconex biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, KK&KTT, PC (2b);
- Lưu: VT, DNL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đã ký

Cao Anh Tuấn