Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Công văn Số: 3578/TCT-CS V/v: hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3578/TCT-CS
V/v:  hóa đơn
Hà Nội, ngày 01 tháng  9 năm 2015

Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
-Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam
                 (Địa chỉ: Khu phố 4, P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên,
                 tỉnh Bình Dương. MST 3600359484-002).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/CV-2015 ngày 21/04/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam về lập hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn, bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.Căn cứ hướng dẫn trên và theo nội dung trình bày tại công văn của Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam tại tỉnh Bình Dương nêu trên, Chi nhánh hoạt động trong ngành sản xuất, thuốc thú y và các loại premix dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; Chi nhánh có bán một số mặt hàng không chịu thuế GTGT; Chi nhánh có sử dụng phần mềm SAP (là phần mềm dùng chung cơ sở dữ liệu của Tập đoàn Bayer) để hạch toán kế toán và xuất hóa đơn trực tiếp từ phần mềm và có trình bày sửa đổi phần mềm khó khăn, tốn kém thời gian và chi phí. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra xác
định nếu trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam có sử dụng hóa đơn được lập bằng phần mềm máy tính SAP (là phần mềm đùng chung cơ sở dữ liệu của Tập đoàn Bayer), nếu không xử lý kỹ thuật được, xét các chỉ tiêu về thuế suất, tiền thuế GTGT trên hóa đơn nếu không gạch bỏ được là chỉ tiêu không liên quan đến nội dung tính thuế thì xem xét chấp thuận cho Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam để trống dòng thuế suất và dòng tiền thuế GTGT khi lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ tên hàng hóa bán và ghi rõ
là hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam được biết ./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- BTC;
- Vụ PC, TVQT-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn