Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Chia sẻ câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về quản lý hóa đơn

Chia sẻ câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về quản lý hóa đơn tài chính 2015

Chia sẻ câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về quản lý hóa đơn tài chính 2015. Hiện tại Tổng Công ty A có bán than cho khách hàng theo hợp đồng đã ký của Tổng Công ty và Tổng giám đốc Tổng Công ty có ủy quyền cho đồng chí S - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty – Kiêm gám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty A thực hiện việc giao than và ký hóa đơn GTGT của Tổng Công ty.

Tổng Công ty hiện đang sử dụng hóa đơn mẫu số: 01GTKT3/001 đã được đăng ký với cục thuế theo đúng quy định để xuất hóa đơn bán than cho khách hàng; Trên hóa đơn có tiêu thức “Người bán hàng” và “Thủ trưởng đơn vị”

              Trên hai tiêu thức “Người bán hàng” và “Thủ trưởng đơn vị” thì người được ủy quyền là đồng chí S sẽ ký vào tiêu thức nào cho đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng hóa đơn

 * Trao đổi:

 Vì đ/c S là P.TGĐ TCT kiêm GĐ Cty trực thuộc nên TGĐ đã ủy quyền cho đ/c Sơn là CB cấp cao (cấp ra các QĐ quản lý điều hành đơn vị) nên ký vào chỉ tiêu "Thủ trưởng đơn vị"

 Trừ trường hợp TGĐ ủy quyền rõ ràng là đ/c Sơn ký vào chỉ tiêu "Người bán hàng" thì khi đó đ/c Sơn phải ký vào chỉ tiêu "Người bán hàng" còn chỉ tiêu "Thủ trưởng đơn vị" để trống và đóng dấu treo trên hóa đơn theo điểm d K2 Đ16 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC.

 Ban Hỗ Trợ Thuế ACAC CENSTAF GROUP