Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Tình huống sau khóa đào tạo kế toán về quyết toán thuế năm 2013, 2014 - Công ty Cà Phê tại Bắc Giang part 1

Tình huống sau khóa đào tạo kế toán về quyết toán thuế năm 2013, 2014 - Công ty Cà Phê tại Bắc Giang. Đợt vừa rồi em có tham gia lớp học Các vấn đề sai phạm trong quyết toán thuế năm 2014 do Trung tâm Censtaf tổ chức.
Công ty em vừa  quyết toán thuế 4 năm từ năm 2011 đến năm  2014. Sau thời gian kiểm tra, bên Cục thuế Bắc Giang đưa ra hai vấn đề về phía công ty em, nhưng Công ty em cho là không đúng, em nêu vấn đề mong thầy tư vấn giúp em:

1/ Hàng năm công ty có thưởng lương T13 và thưởng KPI cho nhân viên. Thực hiện chi vào T1 và T2 năm sau. Do phát sinh chi một lần với số tiền rất lớn. Để tránh biến động chi phí, hàng tháng công ty em đều có trích trước theo tỷ lệ nhất định nhưng không vượt quá 17% trên tổng quỹ lương. 
Khi trích trước bên cty em thực hiện hạch toán Nợ TK chi phí/ Có TK 335. Tại thời điểm ngày 31/12 số dư TK 335 này còn.

Sang T1 và T2 năm sau, bên em thực hiện đánh giá năng lực nhân viên và tình hình kinh doanh của toàn năm, ra quyết định thưởng KPI và chi lương T13 năm đó. Khi thực hiện chi thanh toán thưởng cho nhân viên, cty em hạch toán Nợ TK 335/Có TK 112. Sau khi chi xong thưởng thì số dư TK 335 hết.

Nay cục thuế Bắc Giang quyết toán nói xuất toán chi phí này của công ty em, với lý do khoản trích trước tại thời điểm cuối năm không chi hết phải hoàn nhập, không hoàn nhập thì bị xuất toán. Đồng thời nói rằng trích trước tiền thưởng KPI và T13 không được hạch toán trên TK 335 mà phải hạch toán vào TK 334.Do vậy truy thu + phạt của cty em số thuế tương ứng với khoản trích trước tiền lương thưởng đó.

Tuy nhiên, theo TT123/2012/TT-BTC, tại điều 6, khoản 2.18 nói về trích trước có nói: "Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng"

=> Như vậy khoản trích trước tiền lương thưởng bên cty em có số dư tại ngày 31/12 và chi thực tại T1, T2 năm sau thuộc khoản chi phí được trừ. Mặt khác nguyên tắc hạch toán TK 334 là không có hạch toán trích trước lương thưởng. Còn trong TK 335 dùng để hạch toán khoản phải trả và trích trước.
Tại sao Cục thuế Bắc Giang lại xuất toán khoản chi phí này? 
Theo ý kiến censtaf thì sao ạ?

 Học thực hành kế toán


* Trao đổi:

- Em đang bị nhầm về vấn đề "trích trước" theo TT123/2012/TT-BTC mà em trích dẫn nêu trên. Qui định ở mục 2.18 K2 Đ6 TT123/2012/TT-BTC về trích trước là khi cty em ghi nhận 1 khoản DT theo PL thuế TNDN trước mà chưa phát sinh chi phí thì cty em mới được trích trước theo PL thuế TNDN (TT 123/2012/TT-BTC). Ví dụ như: Cty em cho thuê nhà thu tiền trước 3 năm chẳng hạn thì cty em được ghi nhận DT tính thuế GTGT và tính thuế TNDN nhưng chưa phát sinh chi phí (đặc biệt là chi phí năm thứ 2 và thứ 3) thì khi đó PL thuế TNDN cho cty em trích trước chi phí năm 2,3 vào CP được trừ trong QT thuế TNDN năm đó) nhưng trường hợp ở cty em ko phải như TT123 đã nói mà cty em tự trích trước nên CQ thuế loại ra cũng có lý.

- Việc trích trước của cty em phù hợp với chế độ kế toán chứ ko phù hợp với chính sách thuế TNDN.

- Năm 2013 CENSTAF đã giảng chuyên đề "Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong QL chi phí SXKD tại DN" và thầy đã cảnh báo vấn đề trích trước tiền thưởng này là: ko sử dụng từ "trích trước" HT trên TK 335 mà sử dụng từ "tính tiền thưởng/lương tháng 13 năm 2012 vào chi phí" và HT trên TK 334 và sang Quí I năm sau thanh toán tiền thưởng/lương tháng 13 này thì ko có CQ thuế nào loại ra cả. Em xem lại chuyên đề nêu trên dở phần Cảnh báo chi phí trích trước bị xuất toán có phần tiền trích trước tiền thưởng.

Tuy nhiên về vấn đề của cty em thì em giải trình với Đoàn TKT là thôi cty HT sai ở TK 335 thì cty điều chỉnh về TK 334 và Quí I năm sau có thanh toán đầy đủ vả lại trong chính sách chế độ lương, thưởng của cty và trong HĐLĐ hay Thỏa ước LĐTT cty có qui định là trả lương T13/thưởng cho NLĐ nếu đáp ứng các đk quản lý lao động của cty cùng với chứng từ chi là Chi lương/thưởng T13 cho NLĐ ko bị quá thời hạn nộp hồ sơ QT thuế TNDN để họ xem xét cho mình. Có nhiều DN như cty em cũng bị loại chi phí trích trước tiền thưởng T13 do ko hiểu được sự phức tạp của PL thuế TNDN.