Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Câu hỏi liên quan về hóa đơn hợp lệ hợp pháp sau khóa đào tạo kế toán tại Hà Nội

Câu hỏi liên quan về hóa đơn hợp lệ hợp pháp sau khóa đào tạo kế toán tại Hà Nội. Bên chị đặt in hàng hóa, bên nhà in xuất hóa đơn cho chị sai ngày so với ngày giao hàng, họ không thể xuất hóa đơn đúng cho bên chị. Vậy bên chị là bên người mua  khi nhận hóa đơn sai này có vấn được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ không ?

Qua thư em gửi, ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF và kiểm toán ACAC có ý kiến trao đổi với em như sau:     * Trao đổi:
- Theo khoản 1,2 Đ4 TT 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC qui định 1 khoản chi được tính vào CP được trừ như sau:

+ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.


+ Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Khoản chi không thuộc 37 khoản chi không được trừ được qui định từ mục 2.1 đến 2.37 K2 Đ4 TT 96/2015/TT-BTC.


- Theo điểm a K2 Đ16 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC qui định về việc lập hóa đơn đối với DV như sau:

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Vậy căn cứ vào thực tế nhận hóa đơn đầu vào của bên in hóa đơn cho cty em và cơ sở pháp lý nêu trên ta kết luận như sau:
 Học thực hành kế toán

- Nếu cty in hóa đơn đã bàn giao DV cho cty em nhưng hóa đơn xuất sai ngày (xuất sớm hơn với ngày bàn giao DV mà cty em cũng chưa thanh toán) thì đây là hóa đơn bất hợp pháp (hóa đơn xuất khống) nên vi phạm K1 Đ23 TT 39/2014/TT-BTC bên bán bị phạt từ 20trđ - 50trđ theo điều 11 TT 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BTC còn bên mua bị loại cả thuế GTGT và loại toàn bộ chi phí do nhận hóa đơn BHP vi phạm K1,2 Đ4 TT 96/2015/TT-BTC nêu trên.

- Nếu cty in hóa đơn bàn giao DV cho cty em nhưng không lập hóa đơn đúng ngày bàn giao DV (DV hoàn thành) thì được coi là lập hóa đơn muộn (hóa đơn lập sai thời điểm) và bị xử phạt từ 4trđ - 8trđ theo điểm a K2 Đ11 TT 10/2014/TT-BTC (trường hợp lập hóa đơn chậm ngày, chậm tháng nhưng vẫn trong năm tài chính) còn nếu lập chậm ngày mà sang năm sau thì bên bán bị xử phạt từ 10trđ - 20trđ theo điểm d K4 Đ11 TT 10/2014/TT-BTC.

- Đối với hóa đơn lập sai thời điểm (lập chậm ngày, chậm tháng, chậm năm) được xử lý như sau:

+ Nếu hóa đơn lập chậm ngày, chậm tháng nhưng vẫn trong năm tài chính thì bên mua vẫn được QT vào CP được trừ của năm đó (hóa đơn này vẫn được kê khai, QT thuế đầy đủ trong năm).

+ Nếu hóa đơn lập chậm ngày, tháng nhưng lại khác năm tài chính (lập sang đầu năm sau) thì đây là hóa đơn bất hợp pháp bên bán đã cố tình kê khai man trốn thuế sang năm sau do đó hóa đơn này không được QT vào chi phí được trừ của năm trước.

Ban Hỗ đào tạo kế toán CENSTAF GROUP và kiểm toán ACAC